Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Oppgavefordeling mellom arkiv, leiar og saksbehandlar

Sentralarkiv har ansvar for å;
 • Motta, åpne, sortere, stemple, journalføre og skanne all inngåande post.
 • opprette nye arkivsaker i samband med journalføring.
 • Kvalitetsikre at sakshandsamar si registrering er korrekt.
 • Kontrollere forfallslister og sende restanselister 4 gonger i året.
 • Kvalitetsikre arkiv og journaldatabasen gjennom kontroll av alle registreringer, samt fysisk arkiv.
 • Betjene utlån frå arkiv/depot.
 • Arkivere.
 • Journalføre eigenproduserte dokument.
 • Frankere utgåande post.

 

Sakshandsamer har ansvar for å;
 • Levere personleg adressert post , anten det er papirdokument, telefaks, eller e-post , til sentralarkiv for journalføring / registrerer sjølv e-postar inn i saks-/arkivsystem.
 • Ha oversikt over kva saker som er til handsaming ved hjelp av saksbehandlingssystem/fagsystem.
 • Kontrollere at riktig offentleghetsvurdering er gjort.
 • All dokumentproduksjon i et fagsystem (WebSak, Acos Barnevern, CosDoc, Visma PPI o.l.)
 • Avskrive inngående og interne dokument som er handsama.
 • Levere fysiske kopiar til sentralarkivet av alle egenproduserte dokument (ikkje sakarkiv/gnr/bnr-arkiv - prøveperiode 2014).
 • Utgåande dokument må ferdigstillast.
 • Utgående brev leggjast i konvolutt og leverast til sentralarkiv for frankering.
 • Elektronisk ekspedering
 • Avslutte arkivsaker etter kvart som dei er ferdighandsama.

 

Leiar har ansvar for å;
 • Gjennomføre offentleghetsvurdering.
 • Sjå til at restanselister vert følgd opp.
 • Bidra til at krava til dokumentasjon av handsaming vert ivareteken.
Laster...