Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Bruk og oppdatering av arkivplanen

Arkivplanen skal nyttast som eit arbeidsreiskap av alle tilsette i Sveio kommune. Målet er at alle som handterer dokument som vert til som ledd i den verksemd kommunen driv, skal kunne finne informasjon om kva retningslinjer som må følgjast, og kva løysningar kommunen har på arkivområdet.

Arkivplan vert oppdatert jevnleg. Det vert sendt ut melding til berørte partar umiddlebart ein revisjon/korrigering er utført.

Alle brukarar har ansvar for å gje tilbakemelding på den informasjon som er i arkivplanen. Om registrerte opplysningar ikkje er korrekte eller endringar er gjort, skal arkivleiar kontaktast. Arkivleiar Siv Bua Rasmussen, telefon 53748010 eller e-post siv@sveio.kommune.no

Kommunen sin arkivleiar, Siv Bua Rasmussen, vil ha det daglege ansvar for å følgje opp arkivplanen sine føresegner i forhold til alle verksemder i kommunen.

Laster...